Không thu thập dữ liệu:

Phần Bảo mật của ứng dụng bao gồm thông tin về các loại dữ liệu có thể được nhà phát triển hoặc đối tác bên thứ ba thu thập trong quá trình sử dụng ứng dụng bình thường. Chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của Apple với dữ liệu được thu thập đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

• Bạn cung cấp dữ liệu cho ứng dụng trực tiếp trong giao diện người dùng của ứng dụng.

• Tên hoặc tên tài khoản của bạn xuất hiện rõ ràng cùng với dữ liệu bạn gửi.

• Việc gửi dữ liệu là tùy chọn, nghĩa là bạn không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu để ứng dụng hoạt động.

• Bạn chắc chắn chọn cung cấp dữ liệu mỗi khi dữ liệu được thu thập.

• Việc thu thập dữ liệu chỉ xảy ra trong những trường hợp không thường xuyên không thuộc chức năng chính của ứng dụng.

• Dữ liệu chỉ được sử dụng cho chức năng ứng dụng, cá nhân hóa hoặc phân tích và không để theo dõi bạn trên các ứng dụng hoặc trang web hoặc để hiển thị quảng cáo cho bạn.

 

Dữ liệu dịch vụ tài chính:

• Việc thu thập dữ liệu được quản lý từ bạn là tùy chọn và chỉ xảy ra trong các trường hợp không thuộc chức năng chính của ứng dụng.

• Dữ liệu thu thập từ bạn được đề cập trong một thông báo về quyền riêng tư theo các dịch vụ tài chính liên quan hoặc luật hoặc quy định bảo vệ dữ liệu.

• Thông báo về quyền riêng tư quy định rằng dữ liệu của bạn không được chia sẻ với các bên thứ ba không có liên kết để tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ khác cho bạn.

• Dữ liệu của bạn không được liên kết với dữ liệu của bên thứ ba cho mục đích quảng cáo hoặc được chia sẻ với nhà môi giới dữ liệu trừ mục đích gian lận hoặc khi nhà môi giới dữ liệu là cơ quan báo cáo người tiêu dùng và dữ liệu được chia sẻ cho mục đích báo cáo tín dụng.

Dữ liệu được thu thập từ bạn phải tuân theo biểu mẫu đồng ý được thông báo mà bạn đã đồng ý như một phần của nghiên cứu sức khỏe đã được xem xét và phê duyệt bởi hội đồng đánh giá thể chế hoặc hội đồng đánh giá đạo đức và không được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng hoặc các trang web.